Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Stageco Nederland B.V., gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Zutphen op 27 oktober 2005 onder nummer 144.

I. Toepasselijkheid voorwaarden en begripsbepaling

1. In deze voorwaarden wordt onder “opdrachtgever” verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met verhuurder een overeenkomst sluit. Onder “verhuurder” wordt verstaan: Stageco Nederland B.V..

2. Deze voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen die verhuurder doet en van alle overeenkomsten die tussen verhuurder en opdrachtgever worden gesloten.

3. Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van een opdrachtgever of van derden binden verhuurder niet, tenzij deze door verhuurder schriftelijk zijn aanvaard.

4. Bij tegenstrijdigheid van deze voorwaarden met enige voorwaarden van opdrachtgever prevaleren onderhavige voorwaarden.

5. Indien deze voorwaarden tussentijds worden gewijzigd, maakt de gewijzigde versie van deze voorwaarden deel uit van elke na het moment van inwerkingtreding van de wijziging tussen verhuurder en opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomst.

 

II. Aanbod, aanvaarding en overeenkomst

1. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk het tegendeel in de aanbieding is aangegeven. En wij niet binnen redelijke termijn aan de opdrachtgever te kennen hebben gegeven dat het aanbod wordt herroepen en derhalve geen overeenkomst tot stand zal komen.

2. Een aanbieding houdt in dat degene aan wie de aanbieding is gedaan gedurende een in de aanbieding genoemde termijn ons kenbaar kan maken dat hij op basis van de aanbieding een overeenkomst met ons wil aangaan. Een overeenkomst komt tot stand indien wij schriftelijke opdrachtbevestiging hebben ontvangen.

3. Alle prijzen genoemd in de aanbieding, de opdrachtbevestiging e.d. zijn prijzen exclusief omzetbelasting. De genoemde prijzen zijn bedragen welke gelden voor een standaarduitvoering in een standaardsituatie. Mocht tijdens de uitvoering van de overeenkomst echter blijken dat er geen sprake is van een standaardsituatie dan heeft verhuurder het recht de eventuele meerkosten aan opdrachtgever in rekening te brengen.

4. Alle prijzen zijn, indien niet anders omschreven, tarieven die gelden voor één evenementsdag.

5. Wanneer één of meerdere kostprijsbestanddelen waarop de overeengekomen prijs is gebaseerd na het aangaan van de overeenkomst wordt verhoogd, heeft verhuurder het recht die verhoging aan de opdrachtgever door te berekenen, tenzij de overeenkomst reeds volledig is uitgevoerd. Van de eventuele verhoging wordt mededeling gedaan aan de opdrachtgever.

6. Indien opdrachtgever de overeenkomst met meerdere personen en/of rechtspersonen sluit dan zijn zij ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichting uit die overeenkomst.


III. Uitvoering overeenkomst

1. De huurperiode neemt een aanvang vanaf het moment van aflevering van de voor het eerste montagestadium benodigde materialen op de standplaats, tenzij anders is overeengekomen. De huurperiode eindigt, indien en zodra het gehuurde van de locatie is afgevoerd, tenzij anders is overeengekomen. De huurperiode bevat derhalve mede de benodigde tijd voor de montage- en demontagewerkzaamheden.

2. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gehuurde vanaf het moment van aflevering op het bouwterrein tot aan het moment van afvoer van het bouwterrein.

3. Indien het vervoer niet wordt uitgevoerd door de verhuurder is het transport van het verhuurde naar en van de standplaats voor risico van de opdrachtgever.

4. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat het terrein waarop het gehuurde moet worden opgebouwd afgezet is, zodat het tijdens de werkzaamheden niet openbaar toegankelijk is.

5. Tijdens afwezigheid van personeel van verhuurder is opdrachtgever gehouden zorg te dragen voor deugdelijke bewaking van het gehuurde.

6. De opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat de standplaats waar het gehuurde moet worden opgebouwd danwel afgebouwd goed toegankelijk is en geschikt is voor de opbouw danwel afbouw van het gehuurde. Hieronder valt onder meer een voldoende stevige ondergrond en veiligheid van de standplaats alsmede het aanwezig zijn van de vereiste nutsvoorzieningen en voldoende werklicht indien het daglicht onvoldoende is. Verhuurder heeft het recht om alle schade die zij lijdt, doordat opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, bij hem in rekening te brengen. Hieronder valt onder meer ook schade die het gevolg is van vertraging in de opbouw- c.q. afbouwwerkzaamheden.

7. Verhuurder heeft op ieder moment het recht om gelet op de veiligheid van het gehuurde, de veiligheid van haar personeel en van derden te besluiten om niet tot de opbouw van het gehuurde over te gaan, de opbouw van het gehuurde op te schorten danwel te staken, en ook om het gehuurde af te breken en het gehuurde vervolgens af te voeren. Verhuurder kan dit besluit onder meer nemen gelet op de geldende weersomstandigheden danwel de weersverwachtingen en/of de werkomstandigheden voor haar personeel danwel degene die zij heeft ingeschakeld danwel de bezoekers of het verhuurde. Indien verhuurder daartoe besluit, is zij nimmer tot enige schadevergoeding jegens de opdrachtgever gehouden. Een en ander staat ter uitsluitende beoordeling van de verhuurder. 

8. Alle schade die tijdens de huurperiode aan het gehuurde ontstaat komt voor rekening van opdrachtgever. De gegevens van de administratie van verhuurder gelden als bewijs tussen partijen.

9. De opdrachtgever moet zorgdragen voor een goede markering van de plaats waar het gehuurde opgebouwd dient te worden. Opdrachtgever dient bij de aanvang van de opbouw aanwezig te zijn teneinde de genoemde markeringen en plaatsen aan te duiden. Indien opdrachtgever bij de aanvang van de bouw niet aanwezig is, wordt de opbouw geacht te zijn uitgevoerd conform de verstrekte opdracht zonder dat tegenbewijs is toegelaten.

10. Het in gebruik nemen door opdrachtgever van het gehuurde houdt voor zoveel als nodig in dat hij het gehuurde heeft goedgekeurd en in goede staat heeft ontvangen. Dit gebeurt in overleg met de voorman van de verhuurder.

11. Opdrachtgever verplicht zich te houden aan de meest recente veiligheidsnormen en voorwaarden zoals omschreven in de ARBO-wet. Opdrachtgever is derhalve verantwoordelijk voor de werkuitrusting en vakbekwaamheid van de door of via hem te werk gestelde medewerkers welke direct en/of indirect aan de opbouw, het gebruik of de afbouw van het gehuurde deelnemen. Verhuurder kan derhalve nimmer aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die door de medewerkers van opdrachtgever is veroorzaakt.

12. Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat voor zover nodig voor het opbouwen van het gehuurde een al dan niet tijdelijke bouwvergunning wordt aangevraagd. Opdrachtgever zal zo nodig ook alle contacten met de desbetreffende dienst van de gemeente onderhouden. Verhuurder heeft het recht om de opbouw van het gehuurde op te schorten zolang er geen al dan niet tijdelijke bouwvergunning is verleend. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die verhuurder tengevolge hiervan lijdt. Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, indien tengevolge van het ontbreken van de vereiste vergunningen het gehuurde niet of niet geheel kan worden opgebouwd. Opdrachtgever blijft van zijn kant wel gehouden zijn verplichtingen jegens verhuurder uit de overeenkomst na te komen. Indien ten behoeve van het verkrijgen van de vereiste vergunningen wijzigingen aan het gehuurde moeten worden aangebracht, zullen de hiermee samenhangende werkzaamheden en de kosten van het materiaal als meerwerk bij opdrachtgever in rekening worden gebracht.

13. Alle schade tengevolge van een onjuist, onbehoorlijk of onrechtmatig gebruik van het verhuurde komt voor rekening van de opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart verhuurder voor eventuele aanspraken van derden. Het is opdrachtgever verboden zelf wijzigingen aan te brengen aan het gehuurde danwel de constructie van het gehuurde. Het is opdrachtgever eveneens verboden de standplaats van het gehuurde te wijzigen. Opdrachtgever mag geen items op of aan het gebouwde bevestigen of plaatsen tenzij anders overeengekomen en expliciet op de bouwtekening vermeld.

14. Opdrachtgever is verplicht op verzoek van verhuurder het gehuurde voor inspectie ter beschikking te stellen. Opdrachtgever geeft verhuurder op voorhand toestemming de gebouwen en terreinen van de opdrachtgever te betreden ter inspectie of terugname van het verhuurde.

IV.Betaling

1. Opdrachtgever is gehouden om tijdig aan zijn verplichtingen jegens verhuurder te voldoen en is bij overschrijding van de afgesproken termijnenen direct en zonder dat een nadere ingebreke stelling nodig is in verzuim.

2. Opdrachtgever kan geen beroep doen op verrekening. 

3. Indien en zodra opdrachtgever in verzuim is, is hij over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119a BW verschuldigd. Een eventueel aan verhuurder toegekende korting vervalt integraal, indien opdrachtgever in verzuim is.

4. Indien opdrachtgever in verzuim is, is hij over het verschuldigde bedrag tevens buitengerechtelijke kosten verschuldigd gelijk aan 15% van het totaal verschuldigde bedrag met een minimum van € 150,00.

V. Uitvoeringsvarianten

1. Hieronder wordt verstaan: In de aanbieding staat duidelijk aangegeven hoeveel mensen (stagehands) er door de opdrachtgever aan verhuurder beschikbaar gesteld dienen te worden. Deze medewerkers zijn exclusief voor verhuurder beschikbaar gedurende de afgesproken periode. Indien opdrachtgever de terzake gemaakte afspraken niet nakomt, heeft verhuurder het recht de tengevolge hiervan geleden schade op opdrachtgever te verhalen. Zulks geldt ook, indien de stagehands naar het oordeel van de verhuurder de door hen verrichten werkzaamheden niet of niet deugdelijk verrichten. Opdrachtgever is jegens verhuurder aansprakelijk voor iedere schade veroorzaakt door toedoen of nalaten van de stagehands.

VI.Technische termen en normen

1. Alle door de verhuurder gebouwde onderdelen zijn berekend volgens de geldende Europese normen voor tijdelijke constructies. Alle afwijkende afspraken worden op de tekening of in de offerte aangegeven. Deze dienen door de opdrachtgever schriftelijk bevestigd te worden. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het naleven en controleren van deze afspraken gedurende de gehele huurperiode. Hierbij zal de veiligheid de prioriteit zijn die zal gelden boven commerciële en/of enig andere omstandigheden. Indien geen oplossing mogelijk is of over een oplossing geen overeenstemming wordt bereikt, is verhuurder gerechtigd het gehuurde af te breken en af te voeren, zonder dat zij terzake tot enige schadevergoeding jegens opdrachtgever gehouden is. Afwijkingen van de norm komt te allen tijde voor rekening en risico van de opdrachtgever.

2. De genoemde vloerhoogtes zijn standaard de hoogte welke gemeten worden van de werkvloer / maaiveld tot bovenzijde podiumvloer. Hierbij is uitgangspunt dat de ondergrond in een standaardsituatie altijd vlak is. Is er geen sprake van een standaardsituatie dan zal er vooraf bepaald worden welk punt het referentiepunt is qua hoogtemaat. Mocht dit, om welke reden dan ook, vooraf niet bepaald zijn dan wordt de hoogtemaat ter plekke door de betreffende vertegenwoordiger van de verhuurder bepaald.

3. Onder “minimale vloerhoogte” wordt verstaan: De laagste instelling van de vloerhoogte geldende voor de aangeboden uitvoering met betreffende prijsstelling. Onder “maximale vloerhoogte” wordt verstaan: De hoogste instelling van de vloerhoogte geldende voor de aangeboden uitvoering met de betreffende prijsstelling. Indien de mogelijkheid bestaat dat er afwijkende vloerhoogtes, meestal tegen meerprijs, mogelijk zijn dan wordt dit duidelijk aangegeven.

4. Onder “toelaatbare vloerbelasting” wordt verstaan: De maximale totaallast waarmee de vloer belast mag worden. Hierbij dient in acht genomen te worden dat dit een verdeelde last is en geen puntlast. De betreffende vertegenwoordiger van verhuurder zal bij constatering van overschrijding of onverantwoord geplaatste last ter plekke bepalen voor welke oplossing gekozen zal worden.

5. Onder “clearance” wordt verstaan: De vrije of tussenliggende hoogte gerekend vanaf bovenzijde van de (podium)vloer tot de onderzijde (laagste punt) van het dakgrid of stelling.

6. Onder “dakcapaciteit” wordt verstaan: De maximale totaallast welke aan het dak “gehangen” mag worden. Hierbij dient in acht genomen te worden dat dit een verdeelde last is en geen puntlast. Mocht blijken dat, om welke reden dan ook, zonder medeweten en goedkeuring vooraf van de betreffende vertegenwoordiger van verhuurder toch een grotere last, danwel een onverantwoorde last “gehangen” is zal de opdrachtgever volledig verantwoordelijk zijn van de ontstane schade in welke vorm dan ook. Dit kan zelfs inhouden dat na in- en/of externe controle achteraf de ontstane  schade aan de opdrachtgever in rekening gebracht zal worden. De betreffende vertegenwoordiger van verhuurder zal bij constatering van overschrijding of onverantwoord “gehangen” last ter plekke bepalen voor welke oplossing gekozen zal worden.

7. Onder “windbelasting” wordt verstaan welke maximale toelaatbare windlast op de constructie mag worden uitgeoefend. De maximale windlast volgens de Europese Norm voor tijdleijke constructies is windkracht 8 op de schaal van Beaufort.

8. Verhuurder heeft altijd het recht als bedoeld in artikel III,7 van deze voorwaarden ook al is er geen sprake van een overschrijding van een van de maxima als in dit artikel bedoeld.

VII.Wanprestatie, overmacht en beëindiging overeenkomst 

1. Verhuurder heeft het recht om de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden danwel als ontbonden te beschouwen indien: - ten laste van opdrachtgever conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd; - opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt; - het faillissement van opdrachtgever wordt aangevraagd danwel hij in staat van faillissement wordt verklaard, danwel opdrachtgever een verzoek indient om te worden toegelaten tot de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen.

2. Opdrachtgever is gehouden om direct aan verhuurder te melden wanneer één van de situaties als onder 1 bedoeld zich voordoet.

3. Verhuurder heeft eveneens het recht op de overeenkomst onmiddellijk en zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst te ontbinden danwel als ontbonden te beschouwen, indien opdrachtgever één van de verplichtingen als opgenomen in de overeenkomst of in deze voorwaarden niet nakomt danwel haar eigen verplichtingen op te schorten.  

4. Door het aangaan van de overeenkomst geeft opdrachtgever aan verhuurder de onherroepelijke volmacht om het gehuurde te demonteren en/of af te voeren waar het gehuurde zich ook bevindt, Indien de overeenkomst op welke wijze dan ook is geëindigd.  

5. Indien de overeenkomst door toedoen van de opdrachtgever wordt ontbonden, behoudt de verhuurder het recht op vergoeding van alle door haar geleden schade.

6. Ingeval van overmacht, waaronder is te verstaan een omstandigheid waarop verhuurder geen invloed heeft en waardoor het nakomen van de overeenkomst door verhuurder wordt belemmerd of onmogelijk wordt gemaakt, zoals een bedrijfsstoring, een storing in de energie- of materiaalaanvoer, brand, machinebreuk en andere bedrijfsstoornissen, transportstoringen en andere buiten de controle van de verhuurder liggende gebeurtenissen zoals oorlog, blokkade oproer, epidemie, overstroming, storm en ongunstige weersomstandigheden, beschadiging of teniet gaan van het gehuurde is verhuurder ontslagen van de verplichting uit de overeenkomst. In dit geval bestaat er geen recht van de opdrachtgever op enigerlei schadevergoeding.

VIII. Aansprakelijkheidsbeperking

1. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die door opdrachtgever wordt geleden, tenzij deze schade te wijten is aan de opzet of grove schuld van verhuurder. De aansprakelijkheid van verhuurder is beperkt tot schade welke op het moment van aangaan van de overeenkomst voorzienbaar was. Uitdrukkelijk gaat opdrachtgever ermee akkoord dat verhuurder nimmer verplicht is om meer schade te vergoeden tot een hoger bedrag dan 50% van de overeengekomen huurprijs.

IX.Toepasselijk recht 

Op alle overeenkomsten die tussen verhuurder en opdrachtgever worden gesloten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen met betrekking tot de uitvoering van deze overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de rechtbanken te Zutphen, tenzij de sector kanton bevoegd is van geschil kennis te nemen.